ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Hội đồng nhân dân ban hành văn bản quy phạm pháp luật dưới hình thức

  • A. Nghị quyết
  • B. Nghị định
  • C. Thông tư
  • D. Chỉ thị
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1