• Câu hỏi:

  Hội đồng nhân dân ban hành văn bản quy phạm pháp luật dưới hình thức

  • A. Nghị quyết
  • B. Nghị định
  • C. Thông tư
  • D. Chỉ thị

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

 

 

CÂU HỎI KHÁC