• Câu hỏi:

  Khi nghiên cứu về hợp đồng lao động, thì khẳng định nào sau đây là đúng:

  • A. Hợp đồng lao động là căn cứ duy nhất điều chỉnh quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động
  • B. Hợp đồng lao động chỉ có hiệu lực khi lập thành văn bản giữa người lao động và người sử dụng lao động
  • C. Hợp đồng lao động có thời hạn là nhằm bảo vệ người lao động
  • D. Hợp  đồng lao động không có thời hạn có lợi cho người lao động nhất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

 

 

CÂU HỎI KHÁC