ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, để được coi là một ngành luật độc lập khi:

  • A. Ngành luật đó phải có đối tượng điều chỉnh 
  • B. Ngành luật đó phải có phương pháp điều chỉnh 
  • C. Ngành luật đó phải có đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật
  • D. Cả A và B
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ⇒ D. Đối tượng điều chỉnh & phương pháp điều chỉnh là 2 căn cứ để phân loại ngành luật.

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1