ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào đúng: 

  • A. Kiểu pháp luật sau bao giờ cũng kế thừa kiểu pháp luật trước 
  • B. Kiểu pháp luật sau bao giờ cũng tiến bộ hơn kiểu pháp luật trước
  • C. Kiểu pháp luật sau chỉ tiến bộ hơn kiểu pháp luật trước nhưng không kế thừa kiểu pháp luật trước 
  • D. Cả A và B đều đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ⇒ B. Kiểu pháp luật sau bao giờ cũng tiến bộ hơn trước nhưng còn kết thừa thì không có cơ sở.

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1