• Câu hỏi:

  Chế định “Văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ” thuộc ngành luật nào:

  • A. Ngành luật hành chính 
  • B. Ngành luật dân sự 
  • C. Ngành luật quốc tế 
  • D. Ngành luật nhà nước (ngành luật hiến pháp)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC