ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Điều 54 Hiến pháp nhà nước ta quy định độ tuổi để ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân là:

  • A. Đủ 18 tuổi trở lên
  • B. Đủ 19 tuổi trở lên
  • C. Đủ 20 tuổi trở lên
  • D. Đủ 21 tuổi trở lên 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1