YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tính giai cấp của nhà nước thể hiện ở chỗ:

  • A. Nhà nước là một bộ máy trấn áp giai cấp.
  • B.
   1. Nhà nước là một bộ máy của giai cấp này thống trị giai cấp khác.
  • C. Nhà nước ra đời là sản phẩm của xã hội có giai cấp.
  • D. Cả a,b,c.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA