ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Khả năng của chủ thể được hưởng các quyền và nghĩa vụ mà pháp luật quy định, đó là:

  • A. Năng lực chủ thể
  • B. Năng lực pháp luật
  • C. Năng lực hành vi
  • D. Tất cả đều đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1