Sinh Học 12 Chương 1: Cơ Chế Di Truyền Và Biến Dị

 • Bài 1: Gen, Mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

  Bài 1: Gen, Mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN
  Trong bài này các em được làm quen với các kiến thức về: khái niệm gen, cấu trúc của một gen cấu trúc, các đặc trưng cơ bản của mã di truyền để giải thích sự đa dạng của sinh giới, các bước của quá trình tự nhân đôi của ADN làm cơ sở cho sự nhân đôi nhiễm sắc thể.

  5 trắc nghiệm 9 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 2: Phiên mã và dịch mã

  Bài 2: Phiên mã và dịch mã
  Trong bài này các em được biết: khái niệm phiên mã, dịch mã, những diễn biến chính trong quá trình phiên mã và dịch mã để hình thành quan niệm đúng đắn về tính chất của hiện tượng di truyền và có cái nhìn khách quan khoa học đối với di truyền trong sinh giới

  5 trắc nghiệm 5 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 3: Điều hòa hoạt động gen

  Bài 3: Điều hòa hoạt động gen
  Trong bài này các em biết được: khái niệm và các cấp độ điều hoà của gen, cơ chế điều hoà hoạt động của các gen qua operon ở sinh vật nhân sơ. Hiểu được ý nghĩa điều hoà hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ.

  5 trắc nghiệm 3 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 4: Đột biến gen

  Bài 4: Đột biến gen
  Qua bài học này các em sẽ biết được các kiến thức như: đột biến gen, các dạng đột biến gen, nguyên nhân của đột biến, cơ chế phát sinh đột biến, hậu quả và vai trò của đột biến gen. Đây là bài học quan trọng  và hiện tượng này có nhiều trong cuộc sống

  5 trắc nghiệm 4 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

  Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
  Thông qua bài học này các em sẽ biết được hình thái nhiễm sắc thể, cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể, các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể: mất đoạn, đảo đoạn, lặp đoạn, chuyển đoạn. Hiểu được ý nghĩa của đột biến cấu trúc NST trong sự hình thành loài mới, tạo cơ sở cho sự đa dạng về loài

  5 trắc nghiệm 6 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

  Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
  Qua bài học này, các em sẽ biết được khái niệm và phân loại lệch bội, nguyên nhân và cơ chế phát sinh, hậu quả và ý nghĩa, khái niệm và cơ chế phát sinh tự đa bội, khái niệm và cơ chế phát sinh thể dị bội, hậu quả và vai trò của đột biến đa bội

  5 trắc nghiệm 2 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 7: Thực hành Quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định và trên tiêu bản tạm thời

  Bài 7: Thực hành Quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định và trên tiêu bản tạm thời
  Qua bài thực hành các bạn củng cố lại kiến thức về: đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định và trên tiêu bản tạm thời bằng cách tiến hành làm tiêu bản tạm thời và quan sát hình ảnh dưới kính hiển vi.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết