ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Khẳng định nào là đúng:

  • A. Quy phạm đạo đức là quy phạm xã hội 
  • B. Quy phạm tập quán không phải là quy phạm xã hội 
  • C. Cả A và B đều đúng 
  • D. Cả A và B đều sai
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1