YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Loại nguồn được công nhận trong hệ thống pháp luật Việt Nam:

  • A. Văn bản pháp luật
  • B. Văn bản pháp luật và tập quán pháp
  • C. Văn bản pháp luật, tập quán pháp và tiền lệ pháp 
  • D. Cả A, B và C đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA