• Câu hỏi:

  Người không được thừa kế di sản là:

  • A. Người tâm thần
  • B. Người chết cùng thời điểm với người để di sản thừa kế
  • C. Người chưa thanh niên
  • D.  Tất cả đều đúng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

 

 

CÂU HỎI KHÁC