YOMEDIA
 • Câu hỏi:

   Cơ quan nào có thẩm quyền hạn chế năng lực hành vi của công dân:

  • A. Viện kiểm sát nhân dân
  • B. Tòa án nhân dân 
  • C.  Hội đồng nhân dân; UBND
  • D. Quốc hội 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chỉ có tòa án mới có thẩm quyền ra quyết định hạn chế năng lực hành vi của công dân.

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA