• Câu hỏi:

  Luật hình sự điều chỉnh:

  • A. Quan hệ xã hội phát sinh giữa Nhà nước với người vi phạm pháp luật
  • B. Quan hệ xã hội phát sinh giữa Nhà nước với người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội
  • C. Quan hệ xã hội phát sinh giữa Nhà nước với người thực hiện hành vi phạm tội được quy định trong Bộ luật hình sự
  • D. Quan hệ xã hội phát sinh giữa Nhà nước với tổ chức phạm tội

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

 

 

CÂU HỎI KHÁC