ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Khẳng định nào là đúng:

  • A. Mọi hành vi trái pháp luật hình sự được coi là tội phạm 
  • B. Mọi tội phạm đều đã có thực hiện hành vi trái pháp luật hình sự 
  • C. Trái pháp luật hình sự có thể bị coi là tội phạm, có thể không bị coi là tội phạm 
  • D. Cả B và C
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ⇒ B. Thực hiện hành vi trái pháp luật hình sự ⇒ tội phạm

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1