• Câu hỏi:

  Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam có nhiệm kỳ mấy năm?

  • A. 4 năm
  • B. 5 năm
  • C. 6 năm
  • D. Tất cả đều sai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

 

 

CÂU HỎI KHÁC