• Câu hỏi:

  Hiến pháp là một đạo luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam vì:

  • A. Do Quốc hội - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ban hành
  • B. Quy định về những vấn đề cơ bản nhất, quan trọng nhất của nhà nước
  • C. Có giá trị pháp lý cao nhất
  • D. Bao gồm cả A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC