• Câu hỏi:

  Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam có quyền:

  • A. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thủ tướng
  • B. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án TAND tối cao
  • C. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Viện trưởng VKSND tối cao
  • D. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm các Bộ trưởng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC