ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Hình thức pháp luật là cách thức mà giai cấp thếng trị sử dụng để nâng ý chí của giai cấp mình lên thành pháp luật. Trong lịch sử loài người đã có.............. hình thức pháp luật, đó là

  • A. 4 - tập quán pháp, tiền lệ pháp, điều lệ pháp và văn bản quy phạm pháp luật
  • B. 3 - tập quán pháp, tiền lệ pháp, văn bản quy phạm pháp luật
  • C. 2 - tập quán pháp và văn bản quy phạm pháp luật
  • D. 1 - văn bản quy phạm pháp luật
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1