YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  “Pháp luật là hệ thống quy tắc xử sự mang tính, do ban hành và bão đảm thực hiện, thể hiện   của giai cấp thếng trị và phụ thuộc vào các điều kiện là nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội”

  • A. Bắt buộc - quốc hội - ý chí - chính trị
  • B. Bắt buộc chung - nhà nước - lý tường - chính trị
  • C. Bắt buộc - quốc hội - lý tưởng - kinh tế xã hội
  • D. Bắt buộc chung — nhà nước —ý chí - kinh tế xã hội

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA