• Câu hỏi:

  Khách thể của quyền sở hữu bao gồm: 

  • A. Tài sản là vất có thực
  • B. Tiền và giấy tờ trị giá được bằng tiền 
  • C. Các quyền về tài sản 
  • D. Cả A, B, C đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC