YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Giá trị pháp lý của các loại văn bản pháp luật được xác định theo thứ tự: 

  • A. Hiến pháp – Pháp lệnh – Các bộ luật, đạo luật – Các văn bản dưới luật 
  • B. Hiến pháp – Các bộ luật, đạo luật – Các văn bản dưới luật 
  • C. Các bộ luật, đạo luật – Hiến pháp – Pháp lệnh – Các văn bản dưới luật 
  • D. Pháp lệnh – Hiến pháp – Các bộ luật, đạo luật – Các văn bản dưới luật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA