YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Người không được thừa kế di sản là:

  • A. Người tâm thần
  • B. Người chết cùng thời điểm với người để di sản thừa kế
  • C. Người chưa thành niên
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA