ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Điều 157 Luật lao động quy định: tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền và lợi ích phát sinh trong quan hệ lao động giữa: 

  • A. Người lao động với tập thể lao động 
  • B. Tổ chức Công đoàn với người sử dụng lao động 
  • C. Người lao động, tập thể lao động với người sử dụng lao động 
  • D. Người lao động, tập thể lao động với tổ chức Công đoàn
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1