ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự mang tính ....................do ................... ban hành và bảo đảm thực hiện, thể hiện ý chí và bảo 
  vệ lợi ích của giai cấp thống trị để điều chỉnh các ...........................

  • A. Bắt buộc chung – nhà nước – quan hệ pháp luật
  • B. Bắt buộc – nhà nước – quan hệ xã hội
  • C. Bắt buộc chung – quốc hội – quan hệ xã hội
  • D. Bắt buộc chung – nhà nước – quan hệ xã hội
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1