ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Trong bộ máy nhà nước Việt Nam thì:

  • A. Quốc hội có quyền ban hành tất cả các văn bản quy phạm pháp luật
  • B. Chính phủ là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất
  • C. Chính phủ là cơ quan chấp hành và điều hành
  • D. Hội đồng nhân dân là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, đại diện cho nhân dân ở địa phương
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1