ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Pháp luật là:

  • A. Công cụ hạn chế sự tự do của cá nhân, tổ chức trong xã hội.
  • B. Công cụ đảm bảo sự tự do của cá nhân, tổ chức trong xã hội.
  • C. Công cụ đảm bảo sự tự do của các chủ thể này nhưng lại hạn chế sự tự do của các chủ thể khác trong xã hội. 
  • D. Cả A, B và C đều sai. 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1