• Câu hỏi:

  Theo Bộ luật hình sự Việt Nam 1999, tội phạm được chia thành các loại: 

  • A. Tội ít nghiêm trọng; tội nghiêm trọng; tội rất nghiêm trọng và tội đặc biệt nghiêm trọng 
  • B. Tội ít nghiêm trọng và tội nghiêm trọng 
  • C. Tội ít nghiêm trọng và tội rất nghiêm trọng 
  • D. Tội không nghiêm trọng và tội đặc biệt nghiêm trọng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

 

 

CÂU HỎI KHÁC