YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Việt Nam không áp dụng hình thức pháp luật:

  • A. Văn bản quy phạm pháp luật
  • B. Tiền lệ pháp
  • C. Học lý
  • D. Tiền lệ pháp và học lý

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA