ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Nguyên tắc chính trong tổ chức và hoạt động của Bộ máy Nhà nước Việt Nam: 

  • A. Đảng lãnh đạo
  • B. Tập trung - dân chủ
  • C. Đảm bảo sự tham gia của nhân dân vào việc quản lý nhà nước
  • D. Tất cả đều đúng.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1