ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Năng lực hành vi của chủ thể được xác định bởi: 

  • A. Khả năng nhận thức của chủ thể
  • B. Khả năng điều chỉnh hành vi của chủ thể
  • C. Khả năng xã hội tác động đến hành vi chủ thể
  • D. Câu A và B đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1