ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Đối với các quy phạm xã hội không phải là quy phạm pháp luật, các chủ thể có phải tuân thủ không khi xử sự theo các quy phạm đó:

  • A. Phải tuân thủ các quy tắc xử sự đó
  • B. Không phải tuân thủ các quy tắc sử sự đó
  • C. Có thể phải tuân thủ hoặc không, tùy theo từng trường hợp cụ thể 
  • D. Cả A, B và C đều sai
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1