ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Pháp luật và đạo đức là hai hiện tượng: 

  • A. Đều mang tính quy phạm
  • B. Đều mang tính quy phạm bắt buộc chung
  • C. Đều là quy phạm tồn tại ở dạng thành văn 
  • D. Đều do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1