ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Theo quy định của Luật lao động thì có mấy loại hợp đồng lao động bằng văn bản:

  • A. Hai 
  • B. Ba 
  • C. Bốn 
  • D. Năm
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1