YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Người lao động có nghĩa vụ: 

  • A. Chấp hành đúng quy định về an toàn lao động 
  • B. Hoàn thành những công việc được giao trong mọi trường hợp 
  • C. Tuân theo sự điều động của người sử dụng lao động trong mọi trường hợp 
  • D. Cả A,B,C đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA