• Câu hỏi:

  Khẳng định nào sau đây là đúng:

  • A. Chỉ có vi phạm pháp luật mới phải chịu trách nhiệm pháp lý 
  • B. Các vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, vi phạm quy tắc tôn giáo, vi phạm tập quán,… đều phải chịu trách nhiệm pháp lý
  • C. Cả A và B đều đúng 
  • D. Cả A và B đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

 

 

CÂU HỎI KHÁC