ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Sự thay đổi hệ thống quy phạm pháp luật có thể được thực hiện bằng cách:

  • A. Ban hành mới; Sửa đổi, bổ sung
  • B. Đình chỉ; Bãi bỏ
  • C. Thay đổi phạm vi hiệu lực 
  • D. Cả A, B và C
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1