ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Hình thức nhà nước là cách tổ chức bộ máy quyền lực nhà nước và phương pháp thực hiện quyền lực nhà nuức. Hình thức nhà nước được thể hiện chủ yếu ở .......... khía cạnh; đó là

  • A. 3 - hình thức chính thể, hình thức cấu trúc nhà nước và chế độ KT - XH
  • B. 3- hình thức chỉnh thể, hình thức cẩu trúc nhà nước và chế độ chỉnh trị
  • C. 3 - hình thức chuyên chính, hình thức cấu trúc nhà nước và chế độ KT - XH
  • D. 3 - hình thức chuyên chính, hình thức cấu trúc nhà nước và chế độ chính trị
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1