ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Theo quan điểm học thuyết Mác-Lênin pháp luật xuất hiện trong xã hội:

  • A. Pháp luật xuất hiện trong xã hội cùng lúc với Nhà nước
  • B. Pháp luật xuất hiện trong xã hội trước Nhà nước
  • C. Nhà nước xuất hiện trước pháp luật
  • D. Cả B & C đều đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1