• Câu hỏi:

  Các thuộc tính của pháp luật là:

  • A. Tính bắt buộc chung (hay tính quy phạm phổ biến) 
  • B. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức
  • C. Cả A và B đều đúng 
  • D. Cả A và B đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tính bắt buộc chung và được đảm bảo thực hiện bằng nhà nước => C sai. A,B đều sai vì A vẫn còn thiếu ý

 

 

CÂU HỎI KHÁC