ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Hoạt động áp dụng tương tự quy phạm là: 

  • A.  Khi không có QPPL áp dụng cho trường hợp đó.
  • B. Khi có cả QPPL áp dụng cho trường hợp đó và cả QPPL áp dụng cho trường hợp tương tự.
  • C. Khi không có QPPL áp dụng cho trường hợp đó và không có QPPL áp dụng cho trường hợp tương tự. 
  • D. Khi không có QPPL áp dụng cho trường hợp đó nhưng có QPPL áp dụng cho trường hợp tương tự.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ⇒ D. Chưa có quy pham trực tiếp điều chỉnh & dựa trên nguyên tắc PL, quy phạm cho QHPL có nội dung tương tự

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1