ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Có thể thay đổi hệ thống pháp luật bằng cách:

  • A. Ban hành mới văn bản pháp luật
  • B. Sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật hiện hành
  • C. Đình chỉ, bãi bỏ các văn bản pháp luật hiện hành 
  • D. Cả A, B và C.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1