YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trách nhiệm hình sự là trách nhiệm pháp lý do:

  • A. Toà án áp dụng đối chủ thể vi phạm hình sự
  • B. Viện kiểm sát áp dụng đối với chủ thể vi phạm hình sự
  • C. Công an áp dụng đối với chủ thể vi phạm hình sự 
  • D. Chính phủ áp dụng đối với chủ thể vi phạm hình sự

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA