• Câu hỏi:

  Đâu là văn bản pháp luật:

  • A. Văn bản chủ đạo
  • B. Văn bản quy pham pháp luật
  • C. Văn bản áp dụng pháp luật hay văn bản cá biệt - cụ thể 
  • D. Cả A, B và C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ⇒ D. VBPL là cả A,B,C

 

 

CÂU HỎI KHÁC