• Câu hỏi:

  Nhà nước nào cũng có chức năng:

  • A. Bảo đảm trật tự an toàn xã hội
  • B. Tổ chức và quản lý nền kinh tế
  • C. Đối nội và đối ngoại
  • D. Thiết lập mối quan hệ ngoại giao

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

 

 

CÂU HỎI KHÁC