YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trục xuất không phải là chế tài:

  • A. Hình sự
  • B. Hành chính
  • C. Dân sự
  • D. Tất cả đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA