ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức là thuộc tính (đặc trưng) của:

  • A. Quy phạm đạo đức 
  • B. Quy phạm tập quán 
  • C. QPPL 
  • D. Quy phạm tôn giáo 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ⇒ C. Pháp luật có các thuộc tính sau: a- Tính phổ biến, b- Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức, c- Tính bảo đảm thực hiện bằng nhà nước của pháp luật, d- Tính hệ thống, tính thống nhất, tính ổn định và tính năng động

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1