ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Hợp đồng nào sau đây không quy định trong luật dân sự?

  • A. Hợp đồng thuê nhà 
  • B. Hợp đồng tặng cho tài sản
  • C. Hợp đồng thương mại
  • D. Hợp đồng hứa thưởng và thi có giải 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1