ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Thuộc tính (đặc trưng) nào sau đây là của pháp luật:

  • A. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức
  • B. Tính bắt buộc chung (tính quy phạm phổ biến) 
  • C. Cả A và B đều đúng 
  • D. Cả A và B đều sai
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1