• Câu hỏi:

  Các dấu hiệu để phân biệt tội phạm với vi phạm pháp luật khác là:

  • A. Tính nguy hiểm đáng kể cho xã hội của hành vi
  • B. Tính có lỗi của người thực hiện hành vi
  • C. Tính phải chịu trách nhiệm pháp lý
  • D. Xâm hại quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

 

 

CÂU HỎI KHÁC